Eğitim

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Proje Yönetimi

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Yönetim Danışanlığı

En başarılı şirketler, değişen ihtiyaçlarını

zamanında tespit edebilen, bu doğrultuda

gerekli önlemleri geliştiren ve

uygulayanlar olacaktır.

KOSGEB Hibe Destekleri

KOSKEB HİBE DESTEKLERİ

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMLARI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

·         Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,

·         Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,

·         Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,

·         İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,

·         İstihdamın artırılması,

·         Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

 

Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:

·         Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

·         Yeni Girişimci Desteği

·         İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

·         Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin

·         sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)

·         Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu,

·         belediye v.b. tarafından düzenlenebilir,

·         Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,

·         Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

 

Yeni Girişimci Desteği

Bu destekten;

·         Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve

·         İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.

 

 

İş Geliştirme Merkezi Desteği

·         İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.

·         İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.

 

İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları

 

 

GENEL DESTEK PROGRAMLARI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,

 KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

 Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,

 KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

 KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

 

 

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

 KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

 İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

 Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

 

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Program Süresi                       3 yıl

Proje Süresi                             6-24 ay(+12ay)

Destek Üst Limiti                   150.000 TL

Destek Oranı                           1.ve 2. Bölge için %50

                                                     3.ve 4. Bölge için %60

 

 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

 Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’ unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

 

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

·         KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,

·         Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,

·         KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması

  TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI

 Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

·         Personel ücretleri ve seyahat giderleri, Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25),

·         Sarf malzemesi giderleri,

·         Hizmet alım giderleri,

·         Genel idari giderler (azami %10).

·         Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

 Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır; Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

 

 

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

 

 

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

·         Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,

·         Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,

·         KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,

·         Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,

·         İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,

·         Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

PROJE SÜRESİ

·         Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,

·         Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,

·         Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

 

 

 

İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

·         KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,

·         KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,

·         KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,

·         Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,

·         KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

·         Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

·         Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,

·         Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,

·         Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi

  DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

·         Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,

·         Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

·         Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,

·         Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,

·         Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.

 PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Proje Süresi                             6-24 ay (+ 12 ay)

 Destek Üst Limiti                  250.000 TL (Geri Ödemesiz), 500.000 TL (Geri Ödemeli)

 Destek Oranı                          1. ve 2. Bölge için %50

                                                     3. ve 4. Bölge için %60

 

 

 

 

 

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Gelişen Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;

• İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması,

• Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması

 PROGRAMIN KAPSAMI

 Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

 • Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,

• Bağımsız denetim hizmeti bedeli,

• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,

• İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,

• Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,

• Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

 PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LİMİTİ

 Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

 

KREDİ FAİZ DESTEĞİ

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,

·         Üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,

·         Finansman sorunlarının çözümü,

·         İstihdam yaratmaları,

·         Uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.

 KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir.