Eğitim

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Proje Yönetimi

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Yönetim Danışanlığı

En başarılı şirketler, değişen ihtiyaçlarını

zamanında tespit edebilen, bu doğrultuda

gerekli önlemleri geliştiren ve

uygulayanlar olacaktır.

Ulusal ve Yerel Destekler

ULUSAL VE YEREL DESTEKLER

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 12 Mart 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5746 Sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 01 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş, Kanunun Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ise 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanacak:

·         Ar-Ge Merkezleri,

·         Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri

·         Teknogirişim Sermaye Desteği

ile ilgili işlemler Bakanlık tarafından yürütülmektedir.

Fizibilite Etütleri ve Yatırım Bilgi Formları

Genel Müdürlüğe talepleri halinde kamu kuruluşlarının, kooperatiflerin, çok ortaklı şirketlerin ve yurt dışında mevcut tasarruf sahiplerinin ve kalkınmada öncelikli yörelerde yatırım yapmak isteyen müteşebbislerimizin yurt içinde ciddi bir yatırıma girişmek istediklerinde; şirketleşmeye karar verdikleri safhadan itibaren; yatırım konusunun değerlendirilmesi ve en uygun yatırım konusunda karar verilmesinden sonra düşünülen yatırımın ekonomik, teknik ve mali yönlerini ayrıntılı şekilde inceleyen ve teşvik belgesinin alınmasında da ihtiyaç duyulan fizibilite etüdlerini ücretsiz olarak hazırlayabilmektedir.

Ayrıca, müteşebbislerin talepleri halinde yatırımlarına ait; yatırım bilgi formları da ücretsiz olarak hazırlanmaktadır. Müteşebbis; yatırım bilgi formunu Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğüne vermek suretiyle yatırımına ait “Teşvik Belgesi” alabilmektedir.

KOSGEB

·         Acil Kredi Faiz Desteği

·         Gap Bölgesi Kobi Makine Teçhizat Yatırımı Destek Kredisi

·         Kobi Proje Destek Programı

·         Tematik Proje Destek Programı

·         İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

·         Ar-Ge, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

·         Genel Destek Programı

·         Girişimcilik Destek Programı

TÜBİTAK

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme sürecini hızlandırmak amacıyla, ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Böylelikle, ülkemiz kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücününün arttırılması hedeflenmektedir. TEYDEB, bahsedilen hedefler doğrultusunda, destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir.

TÜBİTAK-TEYDEB Bünyesinde Özel Sektöre Yönelik Araştırma-Geliştirme Destek Programları

·         1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

·         1503 - TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı

·         1505 - TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı

·         1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Milli Profaktivite Merkezi (MPM)

Ülke ekonomisinin prodüktivite esaslarına uygun olarak gelişmesine yarayacak tedbirleri araştırmak, bu tedbirlerin uygulamaya konulmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmak, resmi ve özel sektörlerdeki müessese ve işyerlerinde verimi artıracak ve israfı önleyecek metotları tespit etmek ve bunların uygulama imkanlarını araştırmak, uygulamayı izleyerek gerekli tavsiyelerde bulunmak ve prodüktivite ile ilgili teknik yardımları sağlamak, gerekli eğitim ve istişare çalışmalarında bulunmak amacıyla, MPM tarafından araştırma, kuramsal çalışmalar, danışmanlık, verimlilik ölçme ve izleme hizmetleri ve eğitim başlıklarında MPM tarafından destek sağlanmaktadır.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

TTGV destek mekanizmalarını, ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaşmasına ve Ulusal İnovasyon Sistemimizin gelişmesine katkıda bulunması hedefi doğrultusunda geliştirilmiş ve Ağustos 2006 tarihinden itibaren destek yelpazesini genişletecek yeni destek mekanizmalarının başlatılmasına karar vermiştir. TTGV aşağıdaki alanlarda destek sağlamaktadır:

•Ar-Ge Proje Destekleri

Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

Ticarileştirme Projeleri Desteği

İleri Teknoloji Projeleri Desteği

 •Çevre Proje Destekleri

Çevre Teknolojileri Desteği

Enerji Verimliliği Desteği

Yenilenebilir Enerji Desteği

 •Stratejik Odak Konuları Projeleri

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Bakanlık tarafından uygulanmakta olan tarımsal desteklemelerle, üreticilerin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması, çiftçimizin gelir düzeyinin yükseltilerek piyasada rekabet edebilir seviyeye gelebilmesi, daha sağlıklı, kaliteli ve yeterli tarımsal üretimin elde edilmesi amaçlanmakta ve mevcut tarımsal alanlardan en iyi biçimde yararlanılması beklenmektedir. Bakanlık tarafından uygulanan destekler aşağıda belirtilmiştir:

·         Ekonomik Yatırımlar

·         Basınçlı Sulama Sistemleri

·         Makine Ekipman

·         Hayvancılık destekleri

·         Alan Bazlı Tarımsal Destekler

·         Tarım Sigortası Destekleri

·         Faiz İndirimli Tarımsal Krediler

·         Fark Ödemesi Destekleri

Dış Ticaret Müşteşarlığı (DTM)

İhracatta Devlet Yardımları

·         Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi

·         Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

·         Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı

·         İstihdam Yardımı

·         Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

·         Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

·         Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi

·         Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği

·         Eğitim ve Danışmanlık Yardımı

                                             Tasarım Desteği